Lavangen kommune/Loabága suohkan har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige pleie, rehabilitering og omsorgstjenester til alle som trenger det uavhengig av alder eller diagnose.
PRO-avd. har ansvar for at tjenester tildeles etter individuell vurdering og tilrettelegges og tilpasses med respekt for den enkeltes integritet, verdighet og behov.

Generelt

Oppgaver til koordinerende enhet er både individrettende og på systemnivå.
Enheten skal tilrettelegge for brukermedvirking på begge nivåene. Enheten skal videre være en tydelig adresse for enkeltpersoner og et møtested for interne- og eksterne samarbeidspartnere.

Koordinerende enhet skal ha en generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbud i kommunen og helseregionen, og være en pådriver i planlegging og utvikling av re-/habiliteringsrettet arbeid, med utarbeidelse av skriftlige planer. Enheten skal videre være en pådriver- og et kontaktpunkt for samarbeid.
Koordinerende enhet skal medvirke til synlige og lett tilgjengelige tjenestetilbud, og sørge for et helhetlig tilbud, der tjenestene ses i sammenheng. Enheten har et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan, og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer.

Beskrivelse

Alle kommuner (og helseforetak) skal ha en koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.
I Lavangen kommune er enheten organisert i Pro avdelingen med Pro leder som rehabiliteringskoordinator.

Målgruppe

Brukere eller pasienter med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering. Koordinerende enhet er også et kontaktpunkt for samarbeid internt og eksternt.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Koordinerende enhet er en dør inn i kommunen ved behov for habilitering og rehabilitering og et kontaktpunkt for samarbeid. Henvendelser kan komme fra brukere, pårørende, tjenesteapparatet, samarbeidspartnere og andre aktuelle.

Saker som ønskes drøftet tverrfaglig kan meldes inn til rehabiliteringskoordinator. I saker knyttet til enkeltpersoner deltar kun de tjenestene som er/blir involvert og samtykke innhentes dersom personopplysninger skal utveksles. Det er egne skjema for samtykke.

Rehabiliteringskoordinator kan kontaktes på telefon: 911 90 878

Vedlegg

Forskift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 11 (koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten)

Saksbehandling

Koordineringsteam
Koordineringsteamenes ansvar sees til enhver tid i sammenheng med de områder som er tillagt koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. Koordinator behandler blant annet søknad på individuell plan og oppnevner koordinatorer i hver enkelt sak.

Annen informasjon

Kontakt for mer informasjon

Lavangen kommune,
Koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering

Telefon: 911 90 878