Spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Dette gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Formålet med spesialpedagogisk hjelp er å gi barn tidlig hjelp og støtte i utvikling og læring av for eksempel språklige og sosiale ferdigheter.

Barnehageloven § 31

Rutinebeskrivelse ved spesialpedagogisk hjelp for barn i barnehage

Søknadskjema - spesialpedagogisk hjelp

Enkeltvedtak

Før kommunen kan fatte et enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp må det foreligge en sakkyndig vurdering fra PPT. Enkeltvedtaket skal si noe om hva hjelpen skal gå ut på, hvor lenge den skal vare, hvilket timeomfang hjelpen skal ha, hvordan den skal organiseres, hvilken kompetanse de som gir hjelpen skal ha og tilbud om foreldrerådgivning.
Hvis barnet flytter til ny kommune, skal vedtaket om spesialpedagogisk hjelp gjelde frem til den nye kommunen har fattet nytt vedtak i saken. Foreldre har etter forvaltningsloven klagerett på vedtaket.

Barnehagen har ansvar for at spesialpedagogisk hjelp gis i samsvar med vedtaket. Det skal i samarbeid med foresatte skrives en individuell opplæringsplan som evalueres hvert halvår.

Kommunen har ansvar for å fatte enkeltvedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet. Vedtaket skal inneholde tidsrom for tilretteleggingen, hva som ligger til grunn for tilretteleggingen og hvordan tilretteleggingen skal skje. 

Avgjørelsen er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og foreldrene har etter forvaltningsloven klagerett på enkeltvedtaket. Det er barnehagen som har ansvar for at tilretteleggingen gis i tråd med enkeltvedtaket.

Pedagogisk-spyskologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i spørsmål som omhandler barn og ungdom som har en vanskelig opplærings- eller oppvekstsituasjon. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten bistår barnehagen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å tilrettelegge barnehagetilbudet for barn med særlige behov.

PP-tjenesten skal hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for barn og elever med særlige behov, og den skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i de tilfellene der loven krever det

Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud jf. Barnehageloven § 37.  Det er foreldre, i samarbeid med barnehagen, som søker om individuell tilrettelegging av barnehagetilbudet til barnet.

Tilretteleggingen kan gjøres innenfor barnehagens rammer - og/eller med hjelp fra kommunen. I tilfeller der tilretteleggingen ikke kan gjøres innenfor barnehagens rammer, er det barnehagen som melder til kommunen hvilket hjelpebehov de trenger støtte til.