Om avdelingen

Samisk avdeling ved Lauvmakken barnehage bygger på samisk språk og kultur(jfr. K.styrevedtak 40/22 i møte 27.06.22). Avdelingen har tilhold i Lauvmakken barnehage, avdeling Gul, og tar i mot barn i alderen 1-6 år. Tilbudet er til både norsk språklige og samisk språklige. 

Iflg. Rammeplan for barnehager skal et samisk barnehagetilbud fremme barnas samiskspråklige kompetanse, styrke barnas samiske identitet og videreføre samiske verdier, samisk kultur og tradisjonskunnskap. Målet er at barn skal utvikle eller tilegne seg samisk språk, uavhengig av foreldrenes språklige kompetanse.

Barnehagen følger den samiske årstidskalenderen (gjelder alle avdelingene) som er inndelt i åtte årstider der det jobber med aktiviteter knyttet til ulike tradisjoner/årets gang. I samisk avdeling vil samisk språk, kultur og identitet ha hovedfokus. Personalet på avdelingen snakker samisk til barna og bruker bevisst ord, begreper og setninger slik at ordforrådet til barna blir variert og rikere. Personalet skal være gode språkmodeller og motivere barna til å bruke samisk språk.

Samisk avdeling støtter seg på walesmetodikken som innebærer at miljøet i avdelingen er bygd opp av stasjoner med plansjer som inneholder bilder, samiske begreper og setninger knyttet opp mot ulike tema og aktiviteter.Lekemiljøet er tilrettelagt slik at avdelingen bærer preg av samisk kultur. Det ved å tilføre rekvisitter, i form av bilder, kofter med utstyr, reinskinn, lavvo, reinhorn, bøker, dukkeklær, scootre, dyr som er i nærmiljøet og som er knyttet opp mot f.eks reindrift, fjøsdrift etc.

Samisk språktilbud i samisk avdeling gis til:

•Alle samiske foreldre med barna i barnehagealder med samisk som hjemmespråk, som ønsker at barna skal styrke og utvikle sitt samiske språk.

•Alle samiske foreldre med barn i barnehagealder uten samisk som hjemmespråk, som ønsker at barna skal bli samiskspråklige.

•Alle ikke-samiske foreldre med barn i barnehagealder, som ønsker at barna deres skal bli samiskspråklige.

Det er et godt samarbeid mellom avdelingene; felles utetid, turer, besøk mellom avdelingene etc.

Årsplan barnehage 2022-23

Vedtekter for barnehage

Les mer barnehagefakta hos Utdanningsdirektoratet.
Les veiledningsheftet om språkvalg til ditt barn, “Sámás mánáin”.