Astafjord barnevern er en interkommunal tjeneste som innbefatter kommunen Gratangen, Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommunen og hovedkontoret er på Sjøvegan. Vi har tilgang til lokaler i Gratangen og Lavangen.
Astafjord barneverntjeneste har som målsetting å hjelpe barn, unge og familier som er kommet i en vanskelig livssituasjon. Barneverntjenesten arbeider etter Lov om barneverntjenester og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.

Formål

Det er Lov om barneverntjenester og dens forskrifter som danner grunnlag for barneverntjenesten sin virksomhet. Lov om barneverntjenester sitt formål iflg. § 1-1 er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og støtte til rett tid. Den skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Målgruppe

Barnevernet yter hjelp til barn, unge og deres familier til de fyller 18 år. I enkelte tilfeller kan man også bistå med ettervern til ungdom mellom 18 og 23 år.

Hvem melder til barnevernet

De fleste meldinger barneverntjenesten mottar kommer fra foreldrene selv. Barn og ungdom oppsøker også barneverntjenesten på egen hånd for å be om hjelp. For øvrig mottar barneverntjenesten meldinger fra offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og ansatte i skole og barnehage. Disse har alle et juridisk ansvar for å melde til barneverntjenesten når de ser at barn og unge har det vanskelig. Privatpersoner har et moralsk ansvar, men ikke et juridisk ansvar for å melde.

Hvordan melde til barnevernet

Meldinger kan gis barneverntjenesten på telefon 930 72055  (kontaktnummer barnevern) eller per brev. Som offentlig melder finner du forslag på skjema her. Som privat melder finner du forslag på skjema her. Det er også mulig å henvende seg personlig til barneverntjenesten.

  • Postadresse er: Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9355  SJØVEGAN
  • Besøksadresse er: 2. etasje i Huset mot Havet (ved siden av NAV), 9350  SJØVEGAN

Kan jeg melde anonymt

Privatpersoner kan melde saker anonymt til barnevernet. Det vil si at de varsler barneverntjenesten om at de er bekymret for et barn, men unnlater å opplyse om sitt navn og adresse.
Offentlige ansatte skal av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, gi opplysninger til barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barnet lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Offentlige ansatte kan ikke melde saker anonymt, men kan drøfte en bekymring anonymt.

Saksgang

Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste. Ansvar og oppgaver finnes i lov om barneverntjenester. Når barneverntjenesten mottar en melding vil denne gjennomgås og vurdert innen en uke for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Dersom barneverntjenesten mener at meldingen gir grunnlag for å iverksette en undersøkelse blir foreldrene underrettet om dette.

I en undersøkelse er det vanlig at barneverntjenesten snakker med familien og barnet/ungdommen, det blir innhentet opplysninger fra aktuelle instanser eller personer, det gjennomføres hjemmebesøk og observasjon av samspill mellom foreldre og barn. Det kan gjennomføres observasjoner i barnehage og skole om situasjonen tilsier det.

Barneverntjenesten skal gjennomgå meldinger innen en uke etter mottak. En undersøkelse skal gjennomføres innen tre måneder. I særlige tilfeller kan det gjøres beslutning om utvidelse inntil seks måneder.

Med grunnlag i undersøkelsen og i samarbeid med foreldrene kan det iverksettes tiltak etter lov om barneverntjenester.

Hvem samarbeider barnevernet med

Barneverntjenesten samarbeider med alle som har med barn og unge i våre kommuner å gjøre. I tillegg samarbeider vi med andre barneverntjenester i Midt-Troms området. Vi søker ofte råd fra fylkesmannen og vi søker om bistand fra statens barnevern (Bufetat) der vi ser behov for det. I særlige tilfeller samarbeider vi også med sakkyndige med særlige kompetanse innenfor feltet barn/unge og familier. Når det gjelder det enkelte barn så tilstreber vi samtykke fra de berørte før vi iverksetter samarbeid.

Mulige tiltak

Tiltak kan for eksempel være: 

  • råd og veiledning
  • besøk/avlastningshjem
  • miljøarbeider i hjemmet
  • plass i barnehage/SFO
  • fritidsaktiviteter
  • støttekontakter
  • foreldreveiledning
  • opphold på foreldre-og barnsenter og plassering av barnet utenfor hjemmet.

 

Tiltakene som her nevnes er frivillige og i samarbeid med foreldrene. I noen tilfeller der forholdene er så alvorlig at det kan skade barnets helse eller utvikling om barnet blir i hjemmet, kan barneverntjenesten flytte barnet mot foreldrenes ønske. Det er Fylkesnemnda som skal behandle og fatte vedtak i slike saker. Fylkesmannen er tilsynsmyndighet og klageinstans. Etter fylte 18 år kan i noen tilfeller påbegynte tiltak opprettholdes inntil fylte 23 år dersom ungdommen selv ønsker det og barneverntjenesten finner det hensiktsmessig.

Barnevernsvakt

Barnevernvaktsamarbeid i Ibestad, Salangen, Lavangen, Gratangen, Sørreisa, Dyrøy, Bardu og Målselv 
Den kommunale barneverntjenenesten har ansvar for at barn i Norge får nødvendig hjelp og beskyttelse. Barneverntjenesten har dette ansvaret  på dagtid, kveldstid og i helgene. 
Norge er forpliktet gjennom FNs barnekonvensjon til å beskytte barn og unge mot alle former for fysisk og psykisk vold, overgrep og generell omsorgssvikt. Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten har dette ansvaret på dagtid, kveldstid, i helger og høytider.

For å ivareta denne oppgaven er det etablert en interkommunalt samarbeid om beredskapsordning for barnevernet. 

Beredskapsordningen er organisert  som en bakvaktsordning på telefon som vil være bemannet i tidsrommet kl 1530-0800 på hverdager, og hele døgnet i helger og høytider.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i akutt krise som ikke kan vente til neste virkedag.  Vakttelefonen vil være bemannet av tilsatte i de kommunale barneverntjenestene som vil gi råd og veiledning på telefon, og som etter vurdering kan rykke ut for å bistå situasjonen mer aktivt dersom det vurderes som nødvendig.

Vaktnummer: 4000 2276 (4000BARN)

Kontaktinfo dagtid for informasjon om: Sør- og Midt Troms beredskap for barnevern, v/Astafjord barneverntjeneste, boks 77, 9350 SJØVEGAN, Tlf 93072055