Astafjord barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste bestående av kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommune og hovedkontoret ligger på Sjøvegan. Vi har tilgang til lokaliteter i Gratangen og Lavangen som brukes flere ganger i uka.

Barnevernet har i hovedsak tre måter å arbeide på i forhold til barn, unge og deres familier:

  • Generell forebygging
  • Konkrete hjelpetiltak til familien
  • I svært alvorlige tilfeller; omsorgsovertakelse

Astafjord barneverntjeneste arbeider etter Lov om barneverntjenester, skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår og kan sette i verk tiltak avhengig av situasjon og type problematikk.