Oppmålingsforretning kan gå ut på å 

  • klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • merke og måle eksisterende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • framskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (matrikkelen.) For ny matrikkelenhet gjelder at du først har tillatelse fra kommunen etter plan- og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan- og bygningsloven

Hvem kan be om oppmålingsforretning:

  • Eiere av eiendom (personer som har grunnbokshjemmel til en eiendom)
  • Personer som har festet grunn for mer enn ti år
  • Personer som har innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven