Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter. Loven finner du her: Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv.

De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Forskriften finner du her: Forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrket jord

Kommunen avgjør søknader om konsesjon.

Eiendommer som er fritatt for konsesjon:

  • Hovedregelen er at du kan overta en eiendom som ikke er større enn 100 dekar og ikke mer enn 35 dekar dyrket jord uten å søke om konsesjon.
  • En tomt som er lagt ut til bolig- eller fritidsformål er også som regel fritatt fra konsesjonsplikt. De fleste typer leiligheter er også konsesjonsfrie.
  • Ubebygd areal som ikke skal brukes til landbruk
  • Overtakelse av eiendom fra nær familie