Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Unntak fra konsesjon

Dersom ervervet er konsesjonsfritt bruker du skjema LDIR 360 som du finner her: Konsesjon - skjema fra Landbruksdirektoratet
Erklæringen leveres/sendes til Lavangen kommune, som bekrefter og kontrollerer at skjema er riktig utfylt. 

Eksempler på overdragelser som ikke trenger konsesjon (listen er ikke uttømmende):

  • Bebygd eiendom mindre enn 100 daa dersom ikke mer enn 35 daa av eiendommen er fulldyrka og/eller overflatedyrka.
  • Ubebygd enkelttomt for bolig- eller fritidshus dersom tomten er under 2 daa, og godkjent/regulert til dette formål. Konsesjonsfriheten er betinget av at tomten(e) blir bebygd innen 5 år (har man ingen planer om dette søkes det om konsesjon på vanlig måte).
  • Erververen er eierens ektefelle eller i slekt med eieren eller eierens ektefelle i rett oppstigende eller nedstigende linje, eller i eierens eller ektefellens første sidelinje til og med barn av søsken, eller i svogerskap med eieren i rett oppstigende linje - forutsatt at eieren har sitt konsesjonsforhold i orden.
  • Erververen er odelsberettiget til eiendommen.
Ođasmahttojuvvon 22. oktober 2019
Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk