Medlemmer

Medlemmer:
1. Inger Tjikkom
2. Olav Matthis Eira - leder
3. Gisle Aarberg
4. Mai-Britt Halonen - nestleder
5. Ard Eirik Hermansen
 

Varamedlemmer:
1. Risten Inga Eira
2. Inger Ann Fossli
3. Rigmor Thomassen

Hva er Rådgivende organ for samiske saker?

Opprettelse av Rådgivende organ for samiske saker ble vedtatt av kommunestyret 23.03.2023, sak 14/23:

1. Lavangen kommune oppretter et eget rådgivende organ for samiske saker.
2. Rådet skal behandle saker med samiske interesser
3. Rådet har forslagsrett til planutvalget, formannskap og kommunestyre.
4. Rådet skal bestå av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret
5. Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen
6. Rådet følger satsene i reglement for godtgjøring til folkevalgte.
7. Kostnadene belastes samisk administrasjon 102
8. Rådet konstituerer seg selv