Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge. Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge.Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning.Også i Lavangen drives det reindrift. Reinbeitedistriktet som omfatter hele kommunen heter Gielas reinbeitedistrikt.

Kontaktinformasjon:
Gielas reinbeitedistrikt v/leder Ole Johan Eira, Hesjebakkan 40, 9357 Tennevoll, tlf. 911 48742, e-post: ojeira@gmail.com

Reindriftsforvaltingen