Norsk reindrift har sitt opphav hos den samiske befolkningen, og utøves hovedsakelig i Nord-Norge. Nær 140 av landets kommuner har reindrift, på et areal som utgjør om lag 40 prosent av landarealet i Norge. Reindrift er en liten næring i nasjonal målestokk, men i samisk og lokal sammenheng har den stor betydning.Også i Lavangen drives det reindrift. 
Reinbeitedistriktet som omfatter hele kommunen består av fire siidaandeler, siidaene inngår i reinbeitedistrikt 21,og heter Gielas reinbeitedistrikt.