Landbruk er en fellesbetegnelse for de næringsgrener som har jorden som produksjonsgrunnlag, og omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk og gartneri.

Den offentlige forvaltingen med ansvar for landbruket på lokalt nivå er kommunen, hos oss er teknisk sjef også landbrukssjef. 

 

Landbruket er både en viktig næring, lokal kultur og en stor utviklingsmulighet for oss. Det er 13 aktive bruk i drift. 

Det er totalt 135 000 daa skog i kommunen med stående volum beregnet til 280 000 m3. Dette er spredt på 258 skogseiendommer. 

Skogsveier er til fordel for flere enn bare skogeier, skogsveiene blir brukt av alle brukergrupper både til tur, trening osv.

Riktig skjøtsel av land og skog kan skape både inntekter og bolyst