Gårdskart  Viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom

Kartverket

Se eiendom Eiendomsinformasjon for hele Norge

Fiskeridirektoratets kartløsning Informasjon om akvakultur, fiskeriaktivitet, fiskebestander, fiskeridata, sjøkart, farleder, fyr, merker, havner, avløpsanlegg, verneområder med mer.

Skrednett Ulike skredfarekart og oversikt over skredrelatert informasjon

Kilden Kartjeneste med informasjon om areal, landskap, jordsmonn og reindrift