Infoskriv til eier av hytte/fritidsbolig i kommunene Salangen, Lavangen og Bardu.

Bardu brann og redning ved feieravdelingen vil med dette informere alle eiere av fritidsboliger i våre samarbeidskommuner om at det er innført et lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsboliger med skorstein og ildsteder. Jfr. Brann- og eksplosjonsvernloven av 14. Juni 2002 § 11 h og Forskrift av 1. januar 2016 om brannforebygging (forebyggendeforskriften) §§ 6 og 17.                                                                                                                                                                      

Ny forskrift om brannforebygging (trådte i kraft 01.01.16)

§ 17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Kommunen skal sørge for at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk*, blir feiet ved behov. Feiingen skal utføres på en faglig tilfredsstillende måte som medfører minst mulig ulempe for eiere og brukere. Etter feiingen skal feieren sørge for at all sot blir fjernet og brakt til egnet sted.

Kommunen skal sørge for at det ved behov blir ført tilsyn med fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk. Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegget etter brann eller eksplosjon i eller i tilknytning til fyringsanlegget.

* Bestemmelsen gjelder i hovedsak boliger og fritidsboliger, selv om også eksempelvis verksteder, drivhus, lager, industri m.m. også kan varmes opp på denne måten.

Feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn blir foretatt samtidig ved besøk i din fritidsbolig. Frekvensen legges opp til en behovsprøving og er avhengig av bruk, fyringsvaner og tilstand på fyringsanlegget, fra årlig til hvert 10. år. Ved avvik blir dette fulgt opp på vanlig måte fra oss og det gis en frist for utbedring. Ved mangler og avvik som medfører brannfare ved bruk, kan det i ytterste konsekvens bli ilagt fyringsforbud til avviket er rettet.

Eiers ansvar

Før feieren kommer må eier påse at det er noen tilstede når feieren kommer. For å kunne gjennomføre feiing må det reises stige og det må være forskriftmessig montert takstige.

Bestilling / avtaler

Eiere av fritidsboliger vil bli kontaktet av oss i løpet av 2018 og vil da få et spørreskjema hvor vi ønsker svar på blant annet korrekt adresse, antall piper, type ildsted, annen type oppvarming enn strøm, herunder gass eller parafin, m.m. Videre avtaler vi direkte med hytteeier om hvordan og når dette er praktisk å gjennomføre for begge parter.

Hva skal vi kontrollere?
Vi ønsker å komme inn i fritidsboligen for å kontrollere peis, ovn og skorstein innenfra. Dette gjør vi for at eier kan være sikker på at det ikke er skader eller andre feil på fyringsanlegget som kan forårsake brann eller annen skade. Dessuten ønsker vi å snakke med eier om bruk og oppbevaring av parafin og gass, hvis det er aktuelt. Vi vil også informere om rømningsveier, røykvarslere og slokkeutstyr. Feieren gir selvfølgelig også informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.

Feiegebyr for fritidsboliger

For feiing og tilsyn i fritidsboliger vil kommunestyrene fastsette et eget gebyr etter selvkostprisnippet. Eiere av fritidsboliger får feiegebyr hvert år uavhengig om det gjennomføres feiing og tilsyn for dette år.

 

Hvis noe er uklart eller du har spørsmål, kan forebyggendeavdelingen nås på følgende måte:

Besøksadresse; Setermoen brannstasjon, Infanterivn.11.

 

Tlf. Feier Bjørn Magne Nordmo, tlf. 97612152

       Feier Anders Mortensen, tlf. 91360524  

       Feier Nils Arne Sjøseth, tlf. 91370822

       Branningeniør Anders Hole, tlf. 97140162