Andre forvaltningsområder for samisk språk

Troms og Finnmark:
Gáivuotna/Kåfjord
Guovdageaidnu/Kautokeino
Kárášjohka/Karasjok
Deatnu/Tana
Unjárga/Nesseby,
Porsáŋgu/Porsanger 
Dielddanuorri/Tjeldsund

Nordland:
Hábmer/Hamarøy
Aarborte/Hattfjelldal

Trøndelag:
Snåase/Snåsa 
Raarvihke/Røyrvik 
Røros

De tre nordligste fylkeskommunene, Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag er også omfattet av forvaltningsområdet.

Kilde: Sámediggi - Sametinget

Samisk navn på Lavangen kommune

Loabága suohkan ble den 19.desember 2014 fastatt som samisk navn for Lavangen kommune.

Lasta - rådgivende organ for samiske saker

Opprettelse av Lasta - rådgivende organ for samiske saker ble vedtatt av kommunestyret 23.03.2023, sak 14/23:

1. Lavangen kommune oppretter et eget rådgivende organ for samiske saker.
2. Rådet skal behandle saker med samiske interesser
3. Rådet har forslagsrett til planutvalget, formannskap og kommunestyre.
4. Rådet skal bestå av 5 medlemmer og varamedlemmer som velges av kommunestyret
5. Sekretærfunksjonen ivaretas av administrasjonen
6. Rådet følger satsene i reglement for godtgjøring til folkevalgte.
7. Kostnadene belastes samisk administrasjon 102
8. Rådet konstituerer seg selv

 

Medlemmer:
1. Inger Tjikkom
2. Olav Matthis Eira - leder
3. Gisle Aarberg
4. Mai-Britt Halonen - nestleder
5. Ard Eirik Hermansen
 

Varamedlemmer:
1. Risten Inga Eira
2. Inger Ann Fossli
3. Rigmor Thomassen