Digital feiring av Samenes nasjonaldag 2021

På grunn av covid-19, nasjonale smittevernregler og råd om smittevern ble det ikke en felles markering av nasjonaldagen i Lauvhallen. I stedet ble dagen markert digitalt.
Kommunen i samarbeid med Frivilligsentralen og Kulturskolen produserte en film som ble publisert Samenes nasjonaldag, lørdag 6.februar kl 12:00.
I filmen får vi blant annet se hvordan dagen ble markert på Lavangsheimen, i barnehagen og på skolen til tross for omstendighetene rundt covid-19.

 

@Hans Erik Børve

Digital feiring av Samenes nasjonaldag 2022

På grunn av smitteutbrudd av covid-19 i Lavangen kommune ble Samenes nasjonaldag markert og feiret digitalt. 
Kommunene i samarbeid med Frivilligsentralen og Kulturskolen produserte en film med temaet duodji og kunst som ble publisert Samenes nasjonaldag, søndag 6.februar kl.17:00.
I filmen får vi blant annet møte ulike kunstnere i og fra kommunen samt besøke barnehagen og skolen for å se hvordan de markerer dagen. Mot slutten er det konsert med en ung samisk artist, Emil Kárlsen. 

 

Ordførerens tale:

Lihkku sámi álbmotbeivviin!

«Hyvve peive». Slik kunne jeg ha fortsatt å tegne mine kvenske røtter til mitt eget livstre. Røtter av kvener, om Rantamaa familien som kom vandrende oppover Tornio-dalen på søken etter et bedre liv. De fulgte med flyttlappene Lars og Isak Knutsen Gargo som skulle til sine sommerbeiter i Norge.

Jeg har alltid latt meg fascinere av historiene om de som var her før oss. Historier om levd liv under tøffe kår.Takket være min mors interesse og oversikt over slekta og min slektning Vera Molunds interesse for slektas historie har jeg fått tegnet et bilde av hvordan livet kunne være for mine forfedre. Historier om mennesker som levde og overlevde. Det ligger mye lærdom i levde liv.

Vi må ikke dvele ved fortiden. Men ved å se tilbake kan vi også finne en god veg framover. Kunnskap overført fra en generasjon til den neste. De hadde navn på hver en sti og hver en knaus, for slik kunne de orientere seg og hverandre. Jeg tenker at det er viktigere enn noensinne å samle, ta vare på og videreformidle den tradisjonelle og lokale kunnskapen.

Mye har skjedd siden det første samiske landsmøtet i Trondheim 6. februar for nøyaktig 105 år siden. Noen av de sakene  som ble drøftet den gangen er fremdeles aktuelle. I spennet mellom stolthet over røttene og ønsket om et samfunn der alle er likeverdig inkludert kan vi sammen legge grunnlaget for en god fremtid. Samefolkets dag knyttes til seksbarnsmoren, jordmora, reindriftssamen Elsa Laula Renberg. Hun engasjerte seg i sosiale forhold, fattigdomsproblemer, utdanning -  skole og språkforhold. Kampen for et rettferdig liv for seg og sitt folk var ei sterk drivkraft. Hun jobbet for samiske rettigheter, for at samiske barn skulle lære samisk på skolen og for at reindriftssamene skulle får beholde sine rettigheter.

Vi må for all del ikke være tause, vi må være litt Elsa Laula der det samiske skal likestilles med det norske. Dette kan være en utfordring for alle. Det kan gi spenninger, men også store muligheter. Det er ungene vi må starte med. Barnehage, grunnskole og videregående skole vil være  viktige i det utviklingsarbeidet som vi står overfor. Den samiske kulturen skal gis plass og utvikles sammen med den norske.

I Lavangen står vi overfor store utfordringer for å kunne innfri det barna har krav på. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen sier  at over hele landet er det mangel på samiskspråklige pedagoger, og det utdannes for få samiskspråklige barnehagelærere. Det samiske samfunnet står ovenfor store utfordringer når det gjelder rekruttering av ansatte som behersker samisk språk.

Fra 2018 ble borgelig vigsel et kommunalt ansvar og ordfører, varaordfører og kommunedirektør ble gitt vigselsrett. Det er med glede Lavangen kommunen fra 1. januar i år utvidet denne myndigheten til også å gjelde samisk språkkonsulent slik at Lavangen kommune også kan tilby vigsel på samisk.

I Lavangen kommune var det planlagt en samisk konferanse for ansatte i barnehage og skole i høst, men på grunn av restriksjoner måtte vi dessverre utsette den. Men vi skal gjennomføre den i løpet av våren. Målet med en slik konferanse er å skape forståelse og respekt for hverandre og fortiden, og med det som bakteppe skal vi skape veien videre sammen. Tanken er at dette skal bli en årlig konferanse, med forskjellige målgrupper hvert år

Jeg er veldig glad for det arbeidet som allerede er lagt ned i Lavangen, men vi har fortsatt en vei å gå. Gjennom sendingen i dag skal vi bli kjent med noen kunstnere/aktører med røtter i lokalsamfunnet vårt. Jeg er glad for at vi kan vise frem noen av disse i dag,  jeg er også glad for at vi har flere i kommunen som tar vare på og formidler lokal samisk kunst og kultur.

Urfolk over store deler av verden opplever en gryende bevissthet. I stedet for å skamme seg over røttene sine, er de stolte av dem.Mange norske samer omfavner identiteten sin i dag. De tar stolt på seg kofta på festdager. Unge artister både joiker, synger og rapper på sitt språk. Og jeg ser frem til å bli kjent med artisten Emil Karlsen på slutten av sendingen. Han er en samisk kunstner og artist. Han ble valgt som Riddu Riđđus unge kunstner i 2019. Karlsen er oppvokst i Storfjord kommune. I voksen alder lærte han seg å joike.

Håper alle får en fin samisk nasjonaldag og at vi i 2023 kan markere dagen ved å pynte oss og møtes til felles feiring

Lihkku beivviin!

 

Sátnejođiheaddji Hege M.Rollmoen/ Ordfører Hege M.Rollmoen

Samiske flagget

Samiske flagget

Det samiske flagget er et viktig symbol i feiringen av Samenes nasjonaldag. Flagget er felles for alle samer, uavhengig av hvilket land de bor i. Flagget ble godkjent 15. august.1986 av Den 13.nordiske samekonferansen i Åre, Sverige, og det er formgitt av den samiske kunstneren Astrid Båhl fra Skibotn i Troms.

I 2003 ble det samiske flagget offisielt anerkjent i Norge gjennom endringer i Sameloven og Lov om flagging på kommunens offentlige bygninger.

Forskrifter om bruk av det samiske flagget.

Sameflaggets farger og dimensjoner.

 

 

 

Isak Saba (1875 - 1921)

Samiske nasjonalsangen - Sámi soga lávlla

Sámi soga lávlla ble vedtatt som samisk nasjonalsang på samekonferansen i Åre i 1986. Teksten er et dikt av Isak Saba som ble skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906. Arne Sørli har tonesatt diktet, og melodien ble godkjent på den 15. samekonferansen i Helsingfors i 1992.
 

Teksten til "Sámi soga lávlla" på nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og norsk

 

Kommunalt vedtak: retningslinjer for markering av Samenes nasjonaldag

Kommunestyrets vedtak av 29.10.2020, sak 092/20: 

1. Samepolitisk utvalg avsetter kr 50 000 for årlige markeringer av Samefolkets dag med mulighet for å øke beløpet hvis det er behov for det. Ved eventuelt behov for økt beløp gjøres det en egen sak/sendes det en egen søknad til SPU/Lavangen kommune.

2. Beløpene belastes basis - og betjeningstilskuddet, 102.

3. SPU er Lavangen kommunes forvaltningsorgan for årlige markeringer av Samefolket dag.

4. Lavangen kommune kan være arrangør for markeringen, samarbeide med eventuelt andre arrangører eller overlate markeringen til andre, f.eks lag eller forening i kommunen.

5. Lavangen kommune utlyser muligheten for andre, f.eks lag og foreninger i kommunen, til å arrangere markeringen av Samefolkets dag før kommunen selv eventuelt går inn som arrangører. Utlysningen publiseres på høsten på kommunens hjemmeside og i SoMe-kanal(er). Skriftlig søknad/henvendelse sendes til Lavangen kommune, samisk avdeling, med søknadsfrist 1.oktober.

6. Vilkår for bruk av avsatte midler til markering av Samefolket dag:

· Beløpet skal brukes i forbindelse med markering av Samefolkets dag for Lavangen kommunes befolkning.
· Budsjett og utkast av program godkjennes av SPU, samt regnskap for gjennomført arrangement skal legges frem og godkjennes.
· Andre arrangører for markeringen som f.eks lag eller forening, må sende utkast av program og budsjett til SPU/samisk avdeling, og regnskap for gjennomført arrangement skal ettersendes og godkjennes av SPU før utbetaling.
· Ved samarbeid mellom Lavangen kommune/SPU og andre, f.eks lag eller forening, skal minst 1 ansatt ved samisk avdeling og/eller 1 tillitsvalgt ved SPU sitte i arrangementskomiteen.

7. 6. februar disponeres Lauvhallen til samefolkets dag.