Hjemmehjelp / praktisk bistand tjenesten inneholder hjelp til dagligdagse gjøremål som for eksempel rengjøring, handling, enkel hjelp til personlig stell og egenomsorg og hjelp til enkel matlaging.
Hjemmehjelp innvilges til personer som på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller annen årsak har behov for hjelp til å ivareta dagliglivets gjøremål.

Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.