Barn og oppvekst

Den kulturelle skolesekken (DKS) 2017-2020
Vedtatt av kommunestyret 20.04.17 sak 16/17.

Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms 2012-2016 (Tidlig innsats for livslang læring)
Vedtatt av kommunstyret 72/12   

Handlingsplan mot mobbing for Lavangen skole

Bolig og eiendom

Avfallsplan for småbåthavner.

Boligsosial handlingsplan 2006-2010
Vedtatt av kommunestyret 20.06.07 sak 36/07.

Energi- og klimaplan 2009-2020
Vedtatt av kommunestyret 28.05.09 sak 26/09.

Hovedplan vannforsyning
Vedtatt av kommunestyret sak 17/99.

Kystplan for Midt- og Sør-Troms
Vedtatt av kommunestyret 09.10.15 sak 44/15.

Trafikksikkerhetsplan 2017-2020
Vedtatt av kommunestyret 14.09.17 sak 31/17.

Trygg og tilgjengelig - handlingsplan for skadeforebygging,
sikkerhet og universell utforming  2012-2016

Vedtatt av kommunestyret 06.10.11 sak 37/11.