Gjennom fokusert og målrettet arbeid innenfor valgte innsatsområder skal prosjektet bidra til å sikre og utvikle 15 arbeidsplasser i løpet av tre år. Prosjektet er støttet av Troms fylkeskommune.

Retningslinjene for tildeling av midler er foreløpig de samme som ble vedtatt av styret i prosjektet 21/6-23, og skal ligge til grunn for tildelinger. Disse er lagt inn nederst på denne siden. Endelige retningslinjer blir vedtatt av omstillingsstyret 4. juni 2024. Søknader må være tilpasset retningslinjene, og rettet mot et av fire innsatsområder. Forstudier og forprosjekt prioriteres.

 

Prioriterte innsatsområder i prosjektet. 

Hovedaktivitet 1: Opplevelsesnæring inkl. småskala matproduksjon 

Innsatsområdet omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til mat/matkultur, natur, kultur og arrangement. 

Hovedaktivitet 2: Øvrig næringsliv 

Det er viktig å skape positiv utvikling av de bedrifter som allerede finnes i kommunen. Erfaringer og analyser gjort i strategi- og forankringsfasen viser at det er potensial for vekst og utvikling i øvrig næringsliv. Med øvrig må forstås øvrig næringsliv i Lavangen med unntak av opplevelsesnæring. 

Hovedaktivitet 3: Attraktivitet som bo- og besøkssted

Lavangens utfordringsbilde tilsier at næringsutviklingsprosjekt må innrettes mot mer enn bare arbeidsplassvekst. Forhold som befolkningsnedgang, aldrende befolkning, skjev kjønnsfordeling, mangel på arbeidskraft, og boliger, lite varierte fritidstilbud og dårlig utbygd offentlig kommunikasjon, skaper utfordringer for lokalsamfunnet. Selv om det å skape en attraktiv bokommune er et langsiktig arbeid, må næringsutviklingsarbeidet engasjere seg i dette. 

Hovedaktivitet 4: Attraktivitet for næringsliv

Utvikling av kommunen er nødvendig, både politisk og administrativt, for å forsterke næringsvennligheten, markedsføre kommunen som næringskommune og aktivt arbeide for å tiltrekke seg bedrifter. 

 

Innenfor innsatsområdene skal følgende prosjekter prioriteres: 

• Utviklingsprosjekter 

• Samarbeidsprosjekter 

• Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom 

• Nyetableringer 

 

Slik sender du søknad

Søknader til Nye stier registreres på www.regionalforvaltning.no 

Omstillingsstyret i Nye stier behandler søknadene, og maks støttebeløp er kr 200 000. Styrets leder og prosjektleder kan sammen innvilge tilskudd på inntil kr 30 000.

  • Neste frist for søkere å levere ferdig søknad er onsdag 8. mai. Behandling av søknader i styremøte 4. juni. Nye frister blir satt etter at omstillingsstyret har satt opp sin møteplan for 2024. 

 

Alle søkere bes om å ta kontakt med prosjektleder Trude Berg, tlf. 480 33414 eller prosjektmedarbeider Bengt Johansen, tlf. 479 97799 i god tid før søknad sendes. Ordfører Hege Myrseth Rollmoen er styreleder og næringsansvarlig i Lavangen kommune, tlf. 412 38 876

 

Retningslinjene

Retningslinjer for tildeling av midler fra næringsutviklingsprosjektet i Lavangen

Vedtatt av styret i prosjektet 21/6-23

 

1. Formål

Formålet med tildeling av midler er å bidra til å nå målene i planen for det treårige næringsutviklingsprosjektet i Lavangen, vedtatt av kommunestyret 15. desember 2022.

Det geografiske virkeområdet er Lavangen kommune. Samarbeidsprosjekter på tvers av kommunegrenser hvor minst en av aktørene er lokalisert i Lavangen kan også søke.

 

2. Primære støtteformål

Bruk av midler skal være i tråd med planen for næringsutviklingsprosjektet. Forstudier og forprosjekt prioriteres.

De primære innsatsområdene som vil kunne være berettiget støtte er:

  • Opplevelsesnæring inkludert småskala matproduksjon
  • Øvrig/eksisterende næringsliv
  • Attraktivitet som bo- og besøkssted
  • Attraktivitet for næringslivet

 

3. Målgrupper

Innenfor ovenfornevnte områder skal følgende prosjekter prioriteres:

• Utviklingsprosjekter

• Samarbeidsprosjekter

• Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom

• Nyetableringer

 

4. Følgende kan ikke støttes

• Investeringer i, og ordinær drift av fylkeskommunal eller kommunal tjenesteproduksjon og bedrifter

• Fysiske investeringer som f.eks. veibygging (riks-, fylkes- og kommunale veier), generell energiutbygging og offentlige bygg

• Midler fra næringsutviklingsprosjektet tildeles ikke foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler

 

5. Støtteformer

Det vil kunne gis tilskudd fra prosjektets styre eller administrativt.

 

6. Beløpsgrenser og støtteandel

Maks støttebeløp er kr 200 000. Vanlig støtteandel er opp til 50%, men det kan fravikes. Størrelsen på egenandelen kan variere og vil bli vurdert i forhold til prosjektets karakter.

Styrets leder og prosjektleder kan sammen innvilge tilskudd på inntil kr. 30 000.

 

7. Krav til søknad og vilkår for utbetaling

Søknader må inneholde følgende opplysninger:

• Presise, realistiske og etterprøvbare målsettinger.

• Realistisk prosjektplan med milepæler og aktivitets – og resultatbeskrivelser.

• Kostnadsoverslag med usikkerhetsfaktorer.

• Siste års regnskap og skatteattest kan kreves vedlagt søknaden

Dette er kritiske faktorer i forhold til om et prosjekt lykkes eller ikke og vil derfor tillegges vekt ved fordeling av midler.

Eget arbeid kan inngå i grunnlaget for kostnadsberegning og som en del av egenfinansiering der det kan inngå. Timesats for egeninnsats: 1,2 promille av årslønn, inntil 700 kr/t for selskap, for ansvarlige selskap (ANS/DA/ENK) brukes en timesats på 350 kr/t.

• Mva-pliktige foretak budsjetterer med tall eks mva. Ikke-mva-pliktige foretak budsjetterer med tall inklusive mva.

 

Søknaden skal sendes elektronisk på portalen regionalforvaltning.no.

 

Støtten fra Lavangen kommunes næringsutviklingsprosjekt må ikke være i strid med EU`s statsstøtteregelverk. Dette innebærer at under saksbehandling må det innhentes opplysninger om andre offentlige tilskudd. Dersom søker er enkeltpersonsforetak, aksjeselskap eller annen bedrift, må søknaden inneholde opplysninger om eventuell annen offentlig finansiering i prosjektet, samt oversikt over bagatellmessig støtte bedriften har mottatt de siste 3 år.

 

Avgjørelser om tildeling av tilsagn skal være skriftlig dokumentert i form av tilsagnsbrev. Tilskuddsmottaker skal skriftlig bekrefte aksept av tilsagn om støtte i løpet av 3 uker etter at tilsagn er gitt. Likeledes skal avslag være dokumentert med avslagsbrev med begrunnelse for avslag.

 

Midlene utbetales etter at prosjektet er ferdigstilt. Prosjektet må ferdigstilles i løpet av 1 år. Bevilget støtte utbetales når det foreligger godkjent regnskap for anvendelsen av midlene, samt en sluttrapport der man svarer på hvorvidt man har oppnådd målene som var stipulert i søknaden.

 

Avkortning i støtte kan finne sted ved manglende måloppnåelse eller at det ikke er brukt ressurser som forutsatt i prosjektet. Videre er det 5 års binding på tilskudd, og Lavangen kommune kan kreve deler eller hele beløpet tilbake ved brudd på denne. I tildelingsbrevet fra kommunen presiseres bindingen, samt andre plikter søker må forholde seg til. Disse reglene leses igjennom og signeres av søker før utbetaling.

 

8. Forvaltning av midler i næringsutviklingsprosjektet

Styret for prosjektet har hovedrollen som bevilgende organ for søknader om midler. Prosjektleder og prosjektmedarbeider fungerer som saksbehandlere og innstiller overfor styret. Styrets leder og prosjektleder kan sammen administrativt innvilge tilskudd på inntil kr. 30 000. Administrative vedtak refereres til styret i neste møte.

 

9. Krav til informasjon og kunngjøring

Prosjektleder er ansvarlig for informasjon om prosjektet og tildeling av midler. Kunngjøring av ordningen vil foretas på en slik måte at man når hele målgruppen. Annonseringen gjøres i direkte utsendelse til bedrifter i Lavangen og omtale på kommunens nettside.

 

10. Klagerett

Søkerne har rett til å påklage vedtak. Vedtak er enkeltvedtak, og kan påklages etter Kommunelovens § 29 og Forvaltningsloven § 28. Klage sendes til prosjektets styre for ny vurdering. Ved nytt avslag blir saka behandlet av kommunestyret.