Finansiering

Hovedtyngden av nyetablerere i Lavangen finansieres gjennom låneopptak i bank. Av offentlige finansieringsordninger er det først og fremst Innovasjon Norge  som yter lån og tilskudd til nyetablerere.

Forretningsplanen

Erfaringer viser at en godt gjennomarbeidet forretningsplan er svært viktig for en vellykket etablering. Altinn gir mer informasjon om innholdet i en forretningsplan. Se også Innovasjon Norge  sine nettsider.

Regnskap

Selv om et regnskapsfirma fører regnskapet, er det viktig at du forstår hva et regnskap er og hva de enkelte tallene forteller deg. Klikk på www.altinn.no for mer utfyllende informasjon.

Selskapsform /registrering

Det er vanskelig å si noe generelt om hvilken selskapsform som er mest hensiktsmessig. Anbefalte sider: Innovasjon Norge og Altinn (PDF)

Tillatelser

I en rekke tilfeller er det nødvendig å innhente tillatelser fra offentlige myndigheter før man starter bedrift. Det kan være virksomhetens art, for eksempel etablering av spisested, som krever godkjenning - eller det kan være at det kreves en bestemt kompetanse hos den som etablerer bedriften. Nærmere informasjon finner du på Altinn (link) .

Opplysninger om regler for skattetrekk, merverdiavgift m.v. får du hos fylkesskattekontoret skatteetaten