Søknad til næringsfondet

Bedrifter og enkeltpersoner som har planer om å starte næringsvirksomhet eller utvikle etablert virksomhet ved for eksempel å utnytte nye muligheter og for å posisjonere bedriften for en fremtidig konkurranse, kan søke tilskudd til slike prosjekter fra ulike offentlige tilskudds- og finansieringsordninger, herunder kommunens næringsfond.

Personer som har planer om å søke tilskudd fra slike ordninger, bes om å ta kontakt med Lavangen kommune ved ordfører for å finne frem til den tilskudds- ordning som er mest gunstig for det aktuelle prosjektet. Ved finansiering av lokale prosjekter skal en primært søke å utnytte tilskudds ordninger på nasjonalt plan og/eller fylkesplan, slik at næringsfondet benyttes hvor en ikke oppnår tilskudd/finansiering fra andre kilder, evt. hvor eksterne tilskudds ordninger ikke dekker behovet fullt ut.

Forøvrig vil prosjekter og tiltak innen følgende områder prioriteres:
 
•Entreprenørvirksomhet
•Reiseliv
•Nye initiativ og produktidéer (inne ulike typer virksomhet) med potensial for lønnsomhet og vekst

Innenfor disse områdene vil en prioritere:
•Utviklingsprosjekter
•Samarbeidsprosjekter
•Prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom
 

De tilskudd som bevilges fra næringsfondet, bevilges som bagatellmessig støtte i samsvar med det regelverket som gjelder i denne sammenheng (statsstøtteregelverket). Støtteandelen settes til maksimalt 50% av prosjektets totale kostnader (totalbudsjett). For øvrig vises til Retningslinjer for kommunalt næringsfond.

I tilknytning til hovedprioriteringene ovenfor vil en også kunne søke støtte fra næringsfondet til kurs og tiltak av ”utløsende karalter” (for eksempel et arbeidsseminar for å avklare interessen for et samarbeidsprosjekt)

 

Alle søknadene må registreres og sendes inn  via Regionalforvaltning.no

Fram til 01.06.18 vil alle søknadene til næringsfondet behandles fortløpende.

Ordfører er ansvarlig for saksbehandling i tilknytning til søknader om tilskudd fra næringsfondet. Beslutning om tildeling eller avslag fattes av fondsstyret som for Lavangen kommunes vedkommende er formannskapet. Evt. klager på avgjørelser i fondsstyret vil behandles av kommunestyret.