Lavangen kommune har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige pleie, rehabilitering og omsorgstjenester til alle som trenger det uavhengig av alder eller diagnose.
PRO-avd. har ansvar for at tjenester tildeles etter individuell vurdering og tilrettelegges og tilpasses med respekt for den enkeltes integritet, verdighet og behov.