Alle har rett til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven-  med visse unntak:

  • kommunen har plikt til å nekte innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt (f.eks. personlige helseopplysninger).
  • kommunen har mulighet til å nekte innsyn i opplysninger for å verne egne eller andres interesser (f.eks. navn på søkere til kommunale stillinger og priser i offentlige anbud).

Du har som hovedregel også innsyn i interne dokumenter (f.eks. saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre og dokumenter til/fra kommunale avdelinger).

Innsynsretten er basert på offentlighetsprinsippet; demokrati, kontroll, rettssikkerhet og informasjonstilgang. Innsyn øker tilliten til kommunen og gir deg mulighet til å påvirke og kontrollere kommunens virksomhet.

Er du selv part i sak du ønsker innsyn i, gjelder også reglene i forvaltningsloven.

Pris

Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse iht. offentlighetsforskriften § 4.

Lover

Offentlighetsloven § 3 (Hovedregel)

Offentlighetsloven kap. 3 (Unntak fra innsynsretten)

Offentlighetsforskriften § 4 (Betaling for innsyn)

Forvaltningsloven § 18 (Partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)

Arkivloven

Veiledning

Hvis du ønsker å få innsyn i en sak, kan du

  • søke i offentlig postjournal ( kommunens nettside - postliste)
  • ta kontakt med kommunen

Du trenger ikke oppgi navnet ditt, med mindre du er part i en sak som er unntatt offentlighet og ønsker innsyn i denne. Da krever kommunen at du identifiserer deg.

Kravet om innsyn kan være skriftlig eller muntlig. Det kan gjelde en bestemt sak eller saker av en bestemt type. Du kan kreve kopi på papir eller som elektronisk dokument tilsendt per e-post.

Krav om innsyn skal avgjøres så raskt som mulig. Det betyr vanligvis samme dag eller innen tre arbeidsdager. Hvis du ikke har mottatt svar innen fem arbeidsdager fra kommunen mottok kravet ditt, kan du regne dette som et avslag. Du vil få tilsendt en begrunnelse for avslaget innen ti arbeidsdager etter kravet ble mottatt. Kommunen skal da vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget og opplyse om klageadgangen og klagefristen.

Klage

Mottar du ikke svar på innsynskravet innen fem arbeidsdager, regnes det som et avslag og du har rett til å klage. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. Fylkesmannen kan:

  • opprettholde avslaget
  • gi deg innsyn
  • gjøre dokumentet allment tilgjengelig