Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten.
Kommunedirektøren har ansvaret for:

 • Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes. Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap

Rådmannskontoret er saksforbereder og sekretariat for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre. Har også sekretariatsfunksjon for eldrerådet. Kommunedirektøren har det administrative arbeidet for ansettelsesutvalget.

 

 

Kommunedirektørens ledergruppe

arbeider sammen med kommunedirektøren om å videreutvikle kommunens organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.

 • Oppvekstsjef
 • PRO-leder Norunn Johansen
 • Teknisk sjef Albert Pedersen
 • Biblioteksjef Anne Strømmesen
 • Leder for Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter) Lars Joar Halonen
 • Nav Ståle Gabrielsen
 • Økonomisjef Bjørn Helge Aune
 • Leder ALR Sølvi Simonsen
 • Ass.rådmann/pers. sjef Ingrid Hammer