Informasjon om Giellavahkku:

Giellavahkku ble første gang arrangert i 2019, og etter et svært vellykket arrangement i 2020 ønsker Sametingene nå at Giellavahkku (Samisk språkuke) skal bli en årlig markering. Giellavahkku er et felles nordisk samarbeid hvor Sametingene i Norge, Sverige og Finland har tatt initiativ til at samiske språk markeres lokalt, regionalt og nasjonalt. Målet med Giellavahkku er å synliggjøre de samiske språkene i storsamfunnet, øke bevisstheten om samiske språk og bidra til økt bruk av de samiske språkene. Sametinget ønsker at samiske språk skal synes og høres på alle samfunnsområder – det være seg i butikker, medier, ulike kulturarrangementer og i sosiale medier. Derfor oppfordrer Sametinget både private og offentlige aktører og institusjoner til å bli med på å synliggjøre samiske språk under samisk språkuke.   

Det finnes 10 samiske språk i hele det samiske bosettingsområdet. I internasjonal sammenheng er alle samiske språk karakterisert som truede, alvorlig truede eller nesten utdødde språk. Samiske språk er viktig for den enkelte språkbruker, for den samiske befolkningen og også for det norske samfunnet. Samiske språk handler ikke bare om kommunikasjon, men er nært knyttet til identitet, kulturarv og tilhørighet. Synliggjøring av samiske språk spiller i denne sammenhengen en viktig rolle. 

  • Giellavahkku er et felles løft for å synliggjøre og markere de samiske språkene
  • Giellavahkku skal bidra til at de samiske språkene synes og høres på alle samfunnsområder
  • Giellavahkku vil markeres over hele landet

Mer informasjon om Giellavahkku finner du på Sametingets hjemmeside og Giellavahkkus egne hjemmeside. 

Tilskudd i forbindelse med Sámi fiellavahkku:

Sametinget har en tilskuddsordning til Samiske språktiltak i forbindelse med samisk språkuke.
Søknadsfrister er 30.august hver år kl.16:00


Offentlige og private organisasjoner, institusjoner og bedrifter kan søke tilskudd inntil 40 000 kr.
For mer informasjon om vilkårene for tilskuddsordningen og søknadsskjema finner du her