Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser midler til prosjekter som motvirker rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Frivillige organisasjoner og andre aktører som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke.

Vi åpner også for søknader fra kommuner/fylkeskommuner, tros- og livssynssamfunn, samt bydeler i Oslo kommune.  

Målgruppen er personer som blir utsatt for - eller utsetter andre for - rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.  

 

Målet er å legge til rette for lokale, regionale og nasjonale initiativer og aktiviteter som har til hensikt å motvirke rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer på grunn av etnisitet, religion og livssyn.  

 

Tilskuddsordningen skal bidra til å fremme antirasisme, mangfold og dialog, samt bidra til kunnskap og bevissthet i majoritetsbefolkningen om rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer.  

 

Eksempler på relevante tiltak som har fått tilskudd på ordningen tidligere 

Dialogmøter, informasjons- og formidlingsarbeid, videoer, podkaster, nettsider, nettverksarbeid, workshops, utstillinger, veiviserordninger, ombudsordninger og ulike former for kartlegging. 

 

Aktører med nyskapende ideer og/eller prosjekter som omhandler ulike diskrimineringsgrunnlag oppfordres spesielt til å søke.  

 

Mer informasjon ordningen og utlysningsteksten finner dere på tilskuddsordningens nettsider:  

 

https://www.bufdir.no/tilskudd/tiltak-mot-rasisme-diskriminering-og-hatefulle-ytringer/

 

Søknadsfrist: 23. oktober 2023