Kommunen har etter helse- og omsorgstjenesteloven  https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

ansvar for å tilby hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og oppfølging. Dette inngår som en del av kommunens sørge-for-ansvar for egne innbyggere.

Kommunene oppfordres av Helsedirektoratet om å ha særlig oppmerksomhet på ivaretakelse av de psykososiale behovene til direkte berørte og andre rammede etter masseskytehendelsen i Oslo 25. juni. Det gjelder også andre som kan oppleve vansker som følge av hendelsen, også basert på tidligere traumatiske opplevelser, og politiets trusselvurderinger

Direkte berørte

· Etterlatte, familier og venner

· Skadde, deres familier og nærmeste

· Vitner til hendelsene og deres nærmeste

Andre rammede

· Det skeive miljøet

· Rammede av terroren 22. juli, krig og voldshandlinger samt tidligere traumatiske hendelser

· Barn, unge og befolkningen for øvrig

Kommunen kan kontaktes ved behov for psykososial oppfølging.

  • Psykisk helsetjeneste kan kontaktes på dagtid mellom kl. 8 og 15 på telefon 922 06 034
  • Fastlegen din har en øyeblikkelig hjelp funksjon på dagtid.
  • Utenom ordinær arbeidstid kan legevakt kontaktes på tlf 116 117

 

Norunn Johansen 
Pleie, rehabilitering - og omsorgsleder
Telefon  : 911 90 878   (08 -15)