Elveparken er et utviklingsprosjekt i Lavangen kommune for stedsutvikling og bolyst. Formålet med prosjektet er å skape en møteplass og et aktivitetsrom for innbyggerne i Lavangen. Kommunestyret har opprettet en egen styringsgruppe for prosjektet, som består av medlemmene i formannskapet. 

Kommunen har siden starten av prosjektet vært opptatt av bred forankring og involvering av innbyggerne. Dette er noe kommunen ønsker å sikre også i perioden fremover ved realisering av prosjektet. Kommunen ønsker å ta i mot innspill, og på Lavangen kommune sine hjemmesider ligger det for tida ute en spørreundersøkelse om Elveparken, som alle kan svare på. Det planlegges et arbeidsverksted om Elveparken for kommunestyret og andre kommunale råd. Målet med arbeidsverkstedet er å gjøre prosjektplanene kjent, samt ta i mot forslag til bruk av området og elementene i parken. 

Kommunestyret har bevilget 8,5 millioner kroner til Elveparken. Gammen har fått 3,8 millioner kroner i øremerket tilskudd fra Troms Holding. Tilskuddet medfører at den kommunale finansieringen blir vesentlig redusert. Kommunen har også søkt om ytterligere midler til realisering av prosjektet. Flere av de øvrige prosjektene i Elveparken har også fått ekstern støtte. Kommunen fører eget prosjektregnskap for Elveparken, som er offentliggjort på kommunens nettsider.

På bakgrunn av de innspill og spørsmål som har kommet frem den siste tiden, har kommunen besluttet å gjøre en gjennomgang og vurdering av anskaffelsesprosessen. Den videre prosessen avhenger av hva som blir konklusjonen på vurderingen. Anskaffelsen er gjennomført med hjelp av ekstern prosjekterende, og kommunen er i tett dialog med selskapet for å sikre korrekt prosess. 

Videre arbeider kommunen med å besvare alle innsynsbegjæringer og spørsmål. Bakgrunnen for at det ikke er gitt innsyn i tilbudene i anskaffelsen av gammen, er at disse er unntatt offentlighet frem til valg av leverandør er gjort. Vi ber om forståelse for at tildeling i anskaffelse av gammen ikke er foretatt, og at det derfor ikke kan gis innsyn i anskaffelsesdokumenter knyttet til dette på nåværende tidspunkt. Kommunen er opptatt av åpenhet, og vil gi informasjon og innsyn i de delene av prosjektet hvor tildeling og realisering er gjennomført. 

 

Oversiktsbildene vedlagt er fra skisseprosjektet i 2020-21 av Erlikpluss. Tegningene er tidlige utkast til løsninger, og noe er endret siden. Ny tegning av gammen er laget av Laksfors&Laksfors i 2023.

 

Ordfører Hege Rollmoen og kommunedirektør Karin Eriksen