Barn og oppvekst

Barnevernsplan

Kompetanseutviklingplan for grunnskolen     

Kvalitetsplan for barnehagene i Midt-Troms Kst 17/12   

Beredskap

Beredskapsplan for akutt forurensing i Sør-Troms

Kriseplan   

Overordnet ROS-analyse
(risiko og sårbarhetsanalyse)

Bolig og eiendom

Avfallsplan for Lavangen kommune

Avfallsplan for småbåthavner

Boligsosial handlingsplan

Energi- og klimaplan

Hovedplan vannforsyning

Kystsoneplan   

Trafikksikkerhetsplan  Kst. 24/12 2011-2014

Trygg og tilgjengelig - handlingsplan for skadeforebygging Kst. sak 37/11 2012-2016

Helse og omsorg

Handlingsplan mot mobbing

Helseberedskapsplan for Lavangen kommune 

Kreftplan -  interkommunal Kst. sak 39/12 2012-2013

Plan for habilitering og rehabilitering     
Plan for kompetanseutvikling PRO     
Plan for mennesker med psykiske lidelser  

Interkommunal rehabiliteringsplan 2015-2018  Bardu, Målselv, Salangen og Lavangen K.sak 38/14 19.09.14  

Ruspolitisk handlingsplan     
Smittevernplan

Kultur og fritid

Delplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 

Den kulturelle spaserstokken (DKSS)

Kulturminneplan 2016-2020 Kst. 16/16 2016-2020

Museumsplan for Lavangen kommune  2009-2012

Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2011-2013 (2020)  06.10.11  K.sak 38/11  2011-2013
 - Revidert handlingsprogram 2013
 - Revidert handlingsprogram 2014
 - Revidert handlingsprogram 2015

Regional bibliotekplan for Astafjordbibliotekene 2014-2020 - Ibestad, Gratangen, Salangen og Lavangen    

Næring

Politikk og administrasjon

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets plan for selskapskontroll   

Lønnspolitisk plan  

Reglement for føring og godkjenning av møteprotokoll for folkevalgte organer i Lavangen kommune