Planutvalget vedtok i møte 26.05.21 sak 057/21 å legge forslag til reguleringsplan for detaljplan Åbrekka boligfelt ut til offentlig ettersyn. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan - og bygningsloven §§12-10 og 12-11. 
Planforslaget omfatter del av eiendommene gnr. 57 bnr. 3, 5, 7, 18 og 25.
Hensikten med planen er å regulere området til boligformål. 
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i tiden 07.06.21-19.07.2021.

Planforslaget 
Privat detaljregulering Åbrekka boligfelt 
Planforslaget er også lagt ut på servicekontoret, Servicebygget. 
Grunneiere, rettighetshavere og offentlige instanser varsles ved egen ekspedisjon. 

Merknader til planen sendes skriftlig innen 19.07.21 til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll. Eller som e-post til postmottak@lavangen.kommune.no

 

Teknisk sjef