Melding fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir):

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom er et av flere tiltak i regjeringens strategi som skal bidra til å nå regjeringens mål om at alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser nå ordningen med forbehold om Stortingets budsjettvedtak for 2017.

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Alle søkere skal bruke søknadsskjemaet som ligger i Bufdirs søknadsportal for tilskudd. Søknadsskjema kommer til å bli tilgjengelig i god tid før søknadsfristen. 
I mellomtiden kan potensielle søkere forberede søknader ved å lese regelverket.

Søknadsfrist og mer informasjon finnes på tilskuddsordningens nettside.

Kontaktperson i Lavangen kommune: Helsesøster Asveig Antonsen tlf. 77 17 65 56 , e-post