Fylkesmannen i Troms  ( heretter benevnt FMTR ) presenterte i 28.09.16 sitt faglige råd/sin tilrådning  til sentrale myndigheter i forhold til kommunestrukturen i Troms.  FMTR sier følgende om flertallet av kommunene i Troms.

De fleste av kommunene i Troms oppfyller i dag ikke kommunereformens fire hovedmål, og vil heller ikke gjøre det fremover i tid gitt dagens kommunestruktur.

Det er store mangler knyttet til kommunens rolle som samfunnsutvikler. De aller fleste av Tromskommunene har mangelfull utarbeidelse og oppfølgning av sentrale kommunale plandokumenter. Dette reiser, slik Fylkesmannen ser det, spørsmål om kommunene i Troms i tilstrekkelig grad involverer innbyggerne i sitt plan-og samfunnsutviklingsarbeid. Dette er problematisk i forhold til kommunenes rolle somdemokratisk arena.

Fremtidens kommune bør være en sterk velferdskommune, aktiv samfunnsutvikler og en medspiller for verdiskaping. Det er de tre viktigste oppgavene for kommunene 30 til 40 år frem i tid. Dagens kommunestruktur i Troms må endres for at disse oppgavene skal kunne løses på en god måte i fremtiden.

Av rapporten fremgår følgende om Lavangen kommune.

Lavangen kommune oppfyller ikke kommunereformens mål om at en kommune skal evne og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling. Kommunen har i dag relativt god økonomisk kontroll, men vil få utfordringer fremover i tid med å oppfylle målet om å være en bærekraftig og økonomisk robust kommune. Lavangen kommune leverer i dag i hovedsak gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i tråd med lovfastsatte krav innenfor de fleste sektorer. Omfanget av interkommunalt samarbeid er betydelig. En ytterligere utvidelse av dette vil ikke være i tråd med kommunereformens mål om å styrke lokaldemokratiet og ruste kommunen for flere oppgaver. Fylkesmannen kan ikke se at Lavangen kommune, ved å fortsette som egen kommune, vil være i stand til oppfylle kommunereformens fire hovedmål fremover i tid.

Fylkesmannen tilrår at Lavangen kommune foretar nødvendige retningsvalg og tar opp prosessen med en eller flere nabokommuner med sikte på med sikte på sammenslåing til en ny kommune fra 1.1.2020, eventuelt senere.

Den politiske ledelsen i Lavangen kommune må beslutte hvordan man skal forholde seg til FMTR sin anbefaling om å gjenoppta prosessen med sikte på en kommnesammenslåing med en eller flere nabokommuner fra 01.01.2020, eller senere.

FMTR sin fullstendige rapport/anbefaling kan lese her:

https://www.fylkesmannen.no/PageFiles/835786/Fylkesmannens%20tilr%c3%a5dning%20om%20kommunestruktur%20i%20Troms%2027.9.2016_trykk.pdf