Jfr. kommunestyrevedtak 106/20, 17.12.20, og kommunens planstrategi, så kunngjøres det at planarbeidet til friluftslivets ferdselsårer i Lavangen kommune startes opp. Prosjektplanen kan du lese her: (https://innsyn.lavangen.kommune.no/wfdocument.ashx?journalpostid=2020004110&dokid=10112&versjon=1&variant=A&)

 

Den overordnede målsetting med planen er å identifisere, ivareta og utvikle friluftslivets ferdselsårer for å sikre attraktive tilbud til befolkningen med tanke på folkehelse, livskvalitet, bolyst og reiseliv. 

 

Første fase kartlegger det som finnes av tilrettelagte turløyper, stier og annen tilrettelegging til offentlig kartbruk (Kartverket).

 

Har du innspill til tilrettelegging som ikke er registrert hos Kartverket/ står i Lavangen fjellvandrerlag sitt turkart/prosjektgruppa trenger oversikt om:

 

Send innspill/kontakt:

Roger Olsen,  prosjektleder Midtre Hålogaland friluftsråd

roger.olsen@narvik.kommune.no 

mobil 90 500 250

 

Anne Strømmesen, Lavangen kommune

anne.strommesen@lavangen.kommune.no

Mobil 906 57 194

 

Den videre prosess legger blant annet opp til folkemøte, i forhold til hvilke tiltak Lavangen kommune skal prioritere. Dette blir nærmere kunngjort. (lenke til fremdriftsplan)

 

Prosjektgruppa består av:

 

Anne Strømmesen, Lavangen kommune

Asveig Antonsen, Lavangen kommune

Albert Pedersen, Lavangen kommune

Trine Lise Nerdal, Lavangen fjellvandrerlag

Håkon Nygård, Lavangen IF
Heidi Lundberg, Lapphaugen turiststasjon AS

 

Friluftslivets ferdselsårer er et nasjonalt satsingsområde og forankret i Stortingsmelding/regjeringens handlingsplan for friluftsliv.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/friluftsliv/ferdselsarer-for-friluftsliv/


 
 
 
 

 

 

--

Med vennlig hilsen
Roger Olsen
Prosjektleder ferdselsårer - friluftsliv
Midtre Hålogaland friluftsråd
mobil 90 500 250