Nasjonaldagen vår ble stiftet i 1992 på Samerådets Samekonferanse i Helsinki.

Samerådet er et paraplyorgan for alle samiske hovedorganisasjoner i fire land hvor det tradisjonelt har bodd samer. Bakgrunnen for valg av nettopp denne dagen var det første samiske stormøtet arrangert i Trondheim i 1917.

Jeg syns det er verdt å dvele litt ved historien. Den er nøkkelen til å forstå hvor vi var, hvor vi er og hvor vi skal.

Så mange som 40 000 samer utvandret til Amerika på 1800 tallet. Der satte de virkelig preg på det amerikanske samfunnet. De samer som drev reindrift i Alaska introduserte Rudolf the reindeer og koblet dette sammen med julenissen. Det var et ledd i markedsføringen av kjøtt til statene lenger ned.

Samene her på berget er i dag preget av koloniseringen av både dansker, svensker og norske. Det samme gjelder i Finland og Sverige.

Samene på Kola-halvøya fikk det verst. Stalin nasjonaliserte alle reinflokkene og man ble drenger for staten uten eiendomsrett til sine tidligere flokker. Man protesterte ved å sende en delegasjon til Moskva for å snakke for seg. De kom aldri tilbake. Deretter sendte man en ny delegasjon for å lete opp den første. De kom heller aldri tilbake. I alt ble 48 samiske ledere drept av Stalins regime.

Den eldste skriftlige kilden som nevner samer er den romerske historikeren Cornelius Tacitus som år 98 forteller om fenni-folket i NordEuropa.

Den Egyptiske geografen Claudius Ptolemaios omtaler en folkestamme han kaller finnoi i Skandia ca år 100.

År 550 eKr forteller Prokopios om et skigående folk han kaller skridfinnoi fra Thule.

Skiferdifhetene, jakt,fiske  og samlerkulturen gjorde at det var samene som var nordmenn i europeernes verdensanskuelse på den tiden. Altså mer kjent.

På 890-tallet bodde det en norsk stormann her i traktene som het Ottar. Han dro til Kong Alfred den store av England og fortalte om sine levekår som var helt avhengig av samene. Han hadde da også 600 tamme sytingsrein hos samene og bodde nordligst av alle nordmenn.

Historikeren Saxo skrev Danmarks historie på 12-tallet. Han skriver at Kong Ragnar Lodbrog riktignok kunne slå den romerske hær, men slagene oppover nordlige Skandinavia voldte han uoverkommelige problemer pga samenes skiferdigheter og hurtighet sammen med skyteferdigheter.

Både Nansen, Nordenskjold og Amundsen m fl. fikk hjelp av samer i sine forskningsferder i Arktis.

Samenes samhandling med andre folkeslag går altså svært langt tilbake. Dagens Kongehus i Norge har vist og viser en dyp respekt for samene og kulturen.

Likevel er det ikke lett å måle seg med hvordan Norges første Konger bygget sin makt ved hjelp av samene. Selv Norges første Konge, Harald Hårfagre, giftet seg med den Samiske skjønnheten Snøfrid. De fikk fire sønner som kom til å styre over sentrale regioner i Norge.

Kong Olav den helliges bestemor var same.

Dagens Dronning Sonja kan også føre ætta si tilbake til Harald Hårfagre.

Nidaros sine Ladejarlers mor var same fra Vesterålen.

Da Einar Tambarskjelves bue brast av en pil ble Kong Olav Tryggvason forferdet og ropte hva som brast så høyt. Einar svarte de berømmelige ordene: Norge av din hånd, Konge!

Det få vet er at bueskytteren til Eirik jarl som traff hans bue, var Finn Eivindson av sameslekt i Herjedalen.

 

Jeg har her bare løftet en liten flik av dyna som omhandler vårt folk oppigjennom historien.

Med dette ser vi at samene er en integrert del av Norges stolte kongerekke. Samisk historie er uløselig knyttet til norgeshistorien, gjennom både rødt og blått blod, gjennom kjærlighet og hat.

Poenget mitt er at undervisningssektoren ikke forteller dette. I norske historiebøker er samene omtalt med noen få setninger. Dette har vært et enormt tap for samene men også for nordmenn og hele landet for øvrig.

I fjor ble rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen lagt frem. Lasta har så vidt tatt tak i utfordringen. Rapporten er så omfattende, men sannheten og kunnskapen må frem i lyset om en forsoning kan skje.

Jeg er glad for at Inger Tjikkom har løftet og synligjort de lokale forholdene som dessverre har skjedd her også.

Jeg er også fornøyd med kommuneledelsens velvillighet og til og med engasjement og initiativ ift rapporten og samiske forhold for øvrig.

Mangfoldet i Lavangen skal fremmes. De fleste vet vel hva det motsatte av mangfold er……

Sammen skal vi få det til!

På denne spesielle dagen oppfordrer jeg dere alle til å reflektere over betydningen av vår nasjonaldag, og fortsette å feire og hedre vår unike kultur og arv. La oss feire med stolthet og glede. Og la oss aldri glemme styrken og motet til det samiske folk.

I min historiske tilbakeblikk gikk jeg to tusen år tilbake i historien. Jeg håper og tror at den samiske nasjon vil eksistere også om nye to tusen år.

Gratuler med nasjonaldagen alle sammen.

 

Lederen for Lasta, Olav Mathis Eira