Lavangen kommune har mottatt brev fra Statens Kartverk med varsel om oppstart av klagesak vedrørende skrivemåte på tre lokale samiske stedsnavn: Buollánlatnja, Guovdanjuokčča og Goahsajrápma.
Spansdalen historielag har klagd på Kartverkets vedtak og ønsker blant annet skrivemåten Buollámlatnja, Govdanjuokččam og Goassiirápma.

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn. Før Kartverket gjør vedtak, har kommunen, andre offentlige organger og lokale organisasjoner med særlig tilknytning til stedsnavnet rett til å uttale seg. 

Høringsuttalese bes sendes til Lavangen kommune, innen 02.november.2021

Historikk:

Spansdalen historielag sendte brev til Statens Kartverk den 23.05.2013 om at noen av stedsnavn på offentlige kart var feilplasserte, feilskrevne og ukjente. Det ble reist en navnesak for å fastsette rett skrivemåte for offentlig bruk.
Etter en høringsrunde jfr. § 8 i lov omstadnamn gjorde Statens Kartverk vedtak om skrivemåten av 37 nordsamiske naturnavn og ett gårdsnavn i Spansdalen/Ruŋgovuopmi i Loabága suohkan/Lavangen kommune, brev datert 17.03.2021.
Spansdalen historielag klagde i brev 07.04.2021 og 08.04.2021 på skrivemåten av flere av de samiske stedsnavn. Klagene ble sendt inn til Statens Kartverk hvor Spansdalen historielag bl.a. ønsker skrivemåten Buollámlatnja, Govdanjuokččam og Goassiirápma.
Kartverket har opprettet klagesak som kommunen kunngjør jfr. § 8 i lov om stadnamn.
Kommunen innhenter og samordner de lokale høringsuttalelsene i forbindelse med klagesaken som deretter sendes til Sametinget og Statens Kartverk.

Lokal høring:

Kommunen kunngjør klagesaken som sendes ut på lokal høring, jfr. § 8 i lov om stadnamn.
Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten på nedarvete gard- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eierne og festerne har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten på navn de har særlig tilknytting til.

Ifølge loven skal skrivemåten fastfesset med utgangspunkt i den nedarva, lokale uttalen av navnet. Derfor ber Kartverket om at alle som uttaler seg, opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Detsm navnet blir uttalt på ulike måter, ber de om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Høringsfrist:

Høringsuttalese sendes til Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Lavangen eller til e-post post@lavangen.kommune.no, innen 02.november.2021.
 

Vedlegg:

Klage - oppstart av klagesak med oprinnelig navnesak 2014-6 i Loabák-Lavangen kommune.pdf
Klage fra Spansdalen historielag i sak 2014-6 stedsnavn i Loabák-Lavangen kommune.pdf
Klage nr.2 fra Spansdalen Historielag til Kartverket 2918941_1_1.PDF (L)(26749).pdf