Protettbilde av rådmann Erling Hanssen
Kommunedirektør Erling Hanssen

Kommunedirektøren er den øverste administrative lederen for den kommunale organisasjonen. Samtidig er kommunedirektøren bindeleddet mellom kommuneorganisasjonen og kommunale politiske organ.

 

 

Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektørens ledergruppe arbeider sammen med kommunedirektøren om å videreutvikle kommunens organisasjon, tjenesteproduksjon, drift og utvikling.

Oppvekstsjef

PRO-leder Norunn Johansen

Teknisk sjef Albert Pedersen

Biblioteksjef Anne Strømmesen

Leder for Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter) Lars Joar Halonen

Nav Ståle Gabrielsen

Økonomisjef Bjørn Helge Aune

Leder ALR Sølvi Simonsen

Ass.rådmann/pers. sjef Ingrid Hammer

Kommunedirektørens oppgaver

Kommunedirektøren er kommunens øverste administrative leder og er bindeleddet mellom den politiske ledelse og den øvrige administrasjon og tjenestevirksomheten.
Kommunedirektøren har ansvaret for:

 • Lede og koordinere kommunens samlede administrative virksomhet
 • Påse at de saker som legges fram for politisk behandling er forsvarlig utredet
 • Påse at de vedtak som fattes i de politiske fora iverksettes og følges opp.
 • Oppfølging av innbyggernes tjenestebehov, og at behovsdekning og kvalitet på kommunens tjenester måles og vurderes. Sørge for innbyggerfokus i organisasjonen
 • Informasjon om tjenesteyting utad
 • Utforming av visjoner og mål i samhandling med politisk ledelse
 • Kontakt og samhandling med ordfører og øvrige folkevalgte
 • Støtte til avdelingsledere og bygging av felles organisasjonkultur
 • Sikring av koordinering og helhetlige disposisjoner og veivalg
 • Sikring av rammer, rutiner, og retningslinjer for virksomheten
 • Ansvar for iverksetting og effektivisering av administrasjonen, personalet og organisasjonskulturen
 • Internkontroll, beredskap

Rådmannskontoret er saksforbereder og sekretariat for administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg, formannskap og kommunestyre. Har også sekretariatsfunksjon for eldrerådet. Kommunedirektøren har det administrative arbeidet for ansettelsesutvalget.

Som Kommunedirektør i Lavangen kommune ønsker jeg at vi gir best mulig tjenester til kommunens innbyggere. Ved å gi oss tilbakemelding gir du oss muligheten til forbedring. Ta en telefon eller send en e-post.

 

Erling Hanssen
kommunedirektør