Vald - godkjenning

Generelt

Beskrivelse

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneieren. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må valdet (det geografiske området som jakten skal foregå i) godkjennes. Valdet skal være sammenhengende og ha en avgrensning og en form som gjør det egnet til jakt. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer.

Kategorier

 • Kultur og fritid
 • Tekniske tjenester
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere

Kriterier/Vilkår

Viltarter har ulike krav til areal. Tellende areal er lik antall dekar av de arealtyper som den enkelte art bruker regelmessig over flere år. Kommunen fastsetter hva som er minstearealet for at et vald skal godkjennes.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Forvaltning av hjortevilt

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 Fellingstillatelse på hjortevilt og bever – minsteareal
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 40 Kontroll med betalt jegeravgift

Forskrift

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må sende skriftlig søknad med

 • opplysninger om hvilken art eller arter søknaden gjelder for
 • kart som viser grensene for valdet 
 • oversikt over eiendommene som valdet omfatter (med gårds- og bruksnummer) og den enkelte eiendommens størrelse 
 • oppgave over tellende areal for den eller de aktuelle artene 
 • skriftlig samtykke fra samtlige jaktrettshavere i valdet 
 • navn og adresse på oppnevnt representant for valdet

Du kan også bruke skjemaet nedenfor.

Søknadsfrist

1. mai for elg, hjort og rådyr og 15. mai for villrein

Søknaden sendes til

Kommunen godkjenner vald for jakt på elg, hjort og rådyr. Søknader om godkjenning av vald som berører flere kommuner, sendes den kommunen der det største tellende areal ligger. Villreinnemnda godkjenner vald for jakt på villrein.  

Saksbehandlingstid

Godkjenning av vald skal skje innen 15. juni

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen/villreinnemnda vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Miljødirektoratet for vedtak gjort av villreinnemnda. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til klageinstansen.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Albert
Etternavn: Pedersen
Tittel: Teknisk sjef
Telefon: 77 17 65 60
Mobil: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Teknisk etat
 • Leder: Albert Pedersen
 • Telefon: 77176560
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2016 10:19