Ulykkesforsikring for elever

Generelt

Beskrivelse

Kommunen/fylkeskommunen har plikt til å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Forsikringen skal gi dekning for nødvendige utgifter til behandling og erstatning ved død eller varig medisinsk invaliditet. Forsikringssummen ved varig medisinsk invaliditet tilsvarer 5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og ved død 1 G.

Kategorier

 • Skole, SFO og utdanning
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

 • Elever i grunnskole og videregående skole
 • Lærlinger og lærekandidater

Forsikringen gjelder ikke elever under opplæring spesielt organisert for voksne eller barn i skolefritidsordningen.

Kriterier/Vilkår

Forsikringen gir dekning for ulykkesskade som har hendt

 • på skolen i skoletiden
 • på vei mellom skole og hjem
 • under praktisk yrkesopplæring og opplæring i arbeidslivet og på vei mellom hjem og arbeidsplass 
 • under transport, skoleturer, idrettsdager, leirskoler og lignende som skolen har ansvaret for 
 • under Operasjon Dagsverk og andre lignende elevaktiviteter og mellom hjem og stedet der aktiviteten skjer

For elever ved internatskoler gjelder forsikringen hele døgnet i den tiden elevene oppholder seg på skolen, men ikke i ferier og lignende fravær.

Forsikringen kan gjøre unntak fra dekningen når årsaken til skaden er 

 • matforgiftning 
 • infeksjon ved insektstikk eller –bitt 
 • smitte gjennom bakterier, virus eller lignende 
 • psykiske skader  

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge for ulykkesforsikring for elevene. Eleven har de samme rettigheter ved et forsikringsoppgjør som andre forsikringstakere. Se forsikringsavtaleloven del B om personforsikring.

Lov

Lov om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven)

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kap. 8 Ulykkesforsikring for elevar

Retningslinje

Ulykkesforsikring for elever, lærlinger og lærekandidater

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: Oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Oppvekstetaten
 • Leder: Tove Hansen
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

27.02.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 10:32