Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Generelt

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Kriterier/Vilkår

Du kan vanskelig benytte deg av det vanlige kollektivtilbudet i kommunen. 

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Denne tjenesten er ikke lovpålagt. Se fylkeskommunale retningslinjer.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Praktiske opplysninger

Vedlegg

Legeerklæring

Søknaden sendes til

Lavangen kommune, Postboks 83, 9358 Tennevoll

Saksbehandling

Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.


 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Fylkeskommunen vil kunne gi deg veiledning.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Norunn
Etternavn: Johansen
Tittel: Pleie-, rehabiliterings- og omsorgssjef
Telefon: 77 17 65 78
Mobil: 91190878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsavdelingen (PRO)
  • Leder: Norunn Johansen
  • Postadresse: Nessveien 32 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Lavangsheimen, Nessveien 32 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

26.02.2020

Sist oppdatert

04.01.2016 09:19