Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever

Generelt

Beskrivelse

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk kan søke om særskilt norskopplæring inntil de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om nødvendig kan elevene også ha rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Dette kan gjelde nyankomne og andre minoritetselever med svært begrensede norskkunnskaper.  Morsmålsopplæringen kan legges til en annen skole enn den eleven går på. 

Kategorier

  • Skole, SFO og utdanning

Målgruppe

Elever fra språklige minoriteter i grunnskole og videregående skole

Kriterier/Vilkår

  • Eleven må ha annet morsmål enn norsk og samisk
  • Eleven har ikke tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige undervisningen
  • Det må være egnet undervisningspersonale i kommunen (dette gjelder morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring)

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Innføringstilbud for nyankomne minoritetsspråklige elever
Organisering av opplæringen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om frittståande skolar med rett til statstilskot (friskolelova) § 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-12 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kapittel 5 Klage på vurdering

Retningslinje

Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-12-09)
Informasjon om endringer i opplæringsloven (rundskriv F-14-08)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen (grunnskolen) eller fylkeskommunen (videregående skole) for å få hjelp til å søke om særskilt språkopplæring.

Saksbehandling

Kommunen/fylkeskommunen skal kartlegge hvilke kunnskaper du har i norsk før det blir gjort et vedtak om særskilt språkopplæring. Slik kartlegging skal også skje underveis i opplæringen for å finne ut om du kan tilstrekkelig norsk til å følge den vanlige undervisningen.

Saksbehandlingstid

Kommunen (for grunnskolen) og fylkeskommunen (for videregående skole) skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen/fylkeskommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen/fylkeskommunen. Opprettholdes avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: Oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Oppvekstetaten
  • Leder: Tove Hansen
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

31.12.2020

Sist oppdatert

04.01.2016 00:52