Skjenkebevilling alkohol

Generelt

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kategorier

 • Øvrige tjenester

Kriterier/Vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)

Forskrift

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)

Retningslinje

Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 

Søknaden sendes til

Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Ingrid
Etternavn: Hammer
Tittel: Ass. rådmann/personalsjef
Telefon: 77 17 65 07
Mobil: 958 12 782
E-post: ingrid.hammer@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Servicekontoret
 • Telefon: 77 17 66 10
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
 • Åpningstid: 15.09-14.05: kl. 09.00-14.00 15.05 - 14.09: kl. 09.00-15.00

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2016 10:35