Rusmiddelavhengige - tiltak

Generelt

Beskrivelse

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra misbruket/avhengigheten. Vi gir også råd og hjelp til familien. Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Kategorier

  • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Rusmiddelavhengige og deres familier.

Kriterier/Vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Sammen om mestring - veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
AKAN
Anonyme Alkoholikere
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Rustelefonen

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om denne tjenesten. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan for eksempel være en nabo. Men da må du gi en skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg

Eventuell fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Mimmi
Etternavn: Persdatter
Tittel: spesialsykepleier
Telefon: 77176630
Mobil: 99516488
E-post: mimmi.persdatter@lavangen.kommune.no

Fornavn: Edith
Etternavn: Klette Hansen
Tittel: spesialsykepleier
Telefon: 77176541
Mobil: 90955489
E-post: edith.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsavdelingen (PRO)
  • Leder: Norunn Johansen
  • Postadresse: Nessveien 32 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Lavangsheimen, Nessveien 32 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

26.02.2018

Sist oppdatert

08.06.2016 17:30