Ordensreglement i grunnskolen

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for grunnskolen. Ordensreglementet skal gjøres kjent for elever og foreldre. Reglementet skal inneholde regler om atferd og tiltak og framgangsmåte ved brudd på reglementet.

Sanksjoner som ikke framgår av ordensreglementet kan ikke brukes. Fysisk refsing eller annen krenkende behandling må uansett ikke benyttes.

Kategorier

  • Skole, SFO og utdanning
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Elever i grunnskolen og deres foresatte.

Kriterier/Vilkår

Før det blir tatt en beslutning om bortvisning eller annen form for refsing, skal eleven ha mulighet for å uttale seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Før rektor selv vedtar bortvisning, skal rektor rådføre seg med lærerne til eleven. Andre hjelpe- eller refsingstiltak skal være vurdert før bortvisning vedtas.

Regelverk

Lov

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-9 Ordensreglement og liknande, § 2-10 Bortvising

Retningslinje

Ordensreglement (Udir.)
Ordensreglement

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Du kan klage på de mest alvorlige refsingstiltakene, det vil si vedtak om bortvisning for én dag eller mer. Klagen må være skriftlig og begrunnet. Klagen sender du til rektor. Klagefristen er tre uker etter at melding om vedtaket er mottatt. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal rektor vurdere om det er grunn til å endre vedtaket.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: Oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Oppvekstetaten
  • Leder: Tove Hansen
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

31.12.2020

Sist oppdatert

05.01.2016 09:28