Kommunalt lån (sosiallån)

Generelt

Beskrivelse

Som en form for økonomisk stønad kan sosialtjenesten gi lån. Lånet kan du bare få dersom du på søknadstidspunktet har midler, eller har en rett til midler, som faktisk ikke er tilgjengelig. Det kan for eksempel være at du er i ferd med å selge bilen, leiligheten eller venter på lønnsutbetaling eller dagpenger.

Kategorier

  • Sentraladministrasjonen
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

De som midlertidig er ute av stand til å betale for sitt livsopphold slik som mat, klær, husleie og strøm, eller som trenger økonomisk hjelp i en vanskelig situasjon.

Kriterier/Vilkår

Grunnvilkåret for å få kommunalt lån er det samme som for økonomisk stønad for øvrig. Lån kan gis til den som ikke kan sørge for sitt livsopphold selv eller som trenger lån for å tilpasse seg en vanskelig livssituasjon. I tillegg skal det være sannsynlig at søker vil være i stand til å betale tilbake lånet.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen velger selv om økonomisk stønad skal gis i form av lån.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 Stønad til livsopphold
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 21 Stønadsformer
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 2 Ansvar etter loven
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen kap. 4 Individuelle tjenester
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 19 Stønad i særlige tilfeller

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med Nav for å få hjelp til å søke om lånet.

Søknaden sendes til

NAV Lavangen
Nessveien 7
9357 Tennevoll

Saksbehandling

Kommunen (Nav) vil vurdere den økonomiske situasjonen din og kan foreslå flere løsninger. Deretter blir det fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått lånet eller ikke og hvilke vilkår som skal gjelde.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Ståle
Etternavn: Gabrielsen
Tittel: NAV-leder
Telefon: 55 55 33 33
E-post: stale.gabrielsen@nav.no

Kontaktenhet

  • Navn: Nav Lavangen
  • Telefon: 77 28 52 20
  • Besøksadresse: Nessveien 24 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

28.02.2020

Sist oppdatert

05.01.2016 10:43