Kommunal bolig

Generelt

Beskrivelse

Noen vil ha problemer med å komme seg inn på boligmarkedet eller å bli boende i den boligen de har. Kommunen har et ansvar for å bidra til at alle har et godt og trygt sted å bo, og Nav skal medvirke til å skaffe boliger til de som ikke greier det på egen hånd.

Kategorier

  • Tekniske tjenester
  • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Vanskeligstilte

Kriterier/Vilkår

Kommunen vil vurdere hva slags type bistand den enkelte har behov for og hvilke alternativer som finnes.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om det å bo i Norge - på ti ulike språk

Praktiske opplysninger

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Erling
Etternavn: Hanssen
Tittel: Rådmann
Telefon: 77 17 65 10
E-post: erling.hanssen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Servicekontoret
  • Telefon: 77 17 66 10
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Åpningstid: 15.09-14.05: kl. 09.00-14.00 15.05 - 14.09: kl. 09.00-15.00

Andre opplysninger

Sist oppdatert

11.01.2016 09:58