Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten

Generelt

Beskrivelse

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernstjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet, er avgjørende.

Slike hjelpetiltak kan være veiledning, støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak. Barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Det legges vekt på å finne årsakene til problemene og drøfte dem med foreldre og barn.

Kategorier

 • Skole, SFO og utdanning
 • Barnehage
 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Barn under 18 år. Når barnet samtykker, kan tiltak videreføres inntil barnet har fylt 23 år.

Kriterier/Vilkår

Behov for hjelpetiltak må være dokumentert.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-9. Frister og ileggelse av mulkt
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Retningslinje

Barnevernet og taushetsplikten ... (rundskriv)
Barnevernloven gjelder for alle barn i Norge (rundskriv Q-06/2010)
Opplysningsplikt til barnevernet og barnevernets adgang til å gi opplysninger
Til barnets beste - samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gunnhild
Etternavn: Masterbakk
Tittel: leder barneverntjenesten
Telefon: 77 17 20 55
Mobil: 97572055
E-post: gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Astafjord Barneverntjeneste
 • Beskrivelse:

  Interkommunal barneverntjenste.

  Kontordag på Tennevoll: torsdager 09-15

 • Telefon: 97572055
 • Besøksadresse: 9350 Sjøvegan
 • Åpningstid: 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

23.01.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 09:49