Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere

Generelt

Beskrivelse

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre.

Kategorier

 • Sentraladministrasjonen
 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Spesiell oppmerksomhet og oppfølging skal gis til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente fra områder hvor det er høy risiko for bestemte infeksjonssykdommer eller som for eksempel

 • har vært utsatt for tortur og andre alvorlige traumer
 • ikke har familie/nettverk
 • er mindreårige og kommer alene til Norge
 • er gravide
 • er enslige forsørgere
 • har vært utsatt for voldtekt eller annen seksualisert vold
 • er kjønnslemlestet eller står i fare for å bli det
 • har (tegn på) psykiske problemer

Kriterier/Vilkår

For personer under 18 år er det ikke et vilkår at personen har lovlig opphold. For personer over 18 år som har ulovlig opphold, gir loven bare rett på akutt helsehjelp.

Pris for tjenesten

Tjenestene er gratis, med mindre det følger av lov eller forskrift at det skal betales vederlag.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er lovpålagte tjenester.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal selv sørge for at flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente får tilbud om helse- og omsorgstjenester i primær- og spesialisthelsetjenesten.

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Kjell Are
Etternavn: Pettersen
Tittel: Kommunelege
Telefon: 77 17 69 99
E-post: legekontoret@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Kommunelegen
 • Telefon: 77 17 69 99
 • Postadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Liaveien 8 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

25.08.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 00:23