Gravplass

Generelt

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kategorier

  • Tekniske tjenester
  • Øvrige tjenester

Kriterier/Vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Beslektede tjenester

Regelverk

Lov

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Forskrift

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Retningslinje

Endringer i gravferdsloven og kirkeloven (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Jan-Magne
Etternavn: Johansen
Tittel: kirkeverge

Kontaktenhet

  • Navn: Lavangen kirke, kirkeverge
  • Leder: Jan-Magne Johansen
  • Telefon: 975 91 962
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Åpningstid: Tirsdag og torsdag kl. 09.00-15.00.

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 09:47