Dagtilbud - aktivitetstilbud

Generelt

Beskrivelse

Bor du hjemme og har behov for å komme deg ut av en isolert tilværelse? Eller har pårørende behov for avlastning? Et dagtilbud gir deg mulighet for å delta på ulike aktiviteter eller rehabiliteringstiltak.

Kategorier

 • Kultur og fritid
 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede, personer med psykiske lidelser m.m.

Kriterier/Vilkår

Du bor hjemme og har ikke andre tilbud.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet

Forskrift

Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Retningslinje

Sammen om pårørende

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen andre som søker for deg.

Søknaden sendes til

Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen (hvis tjenesten ytes etter sosialtjenesteloven) eller til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Norunn
Etternavn: Johansen
Tittel: Pleie-,rehabiliterings- og omsorgssjef
Telefon: 77 17 65 78
Mobil: 91190878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Ansvarlig enhet

 • Navn: Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsavdelingen (PRO)
 • Leder: Norunn Johansen
 • Postadresse: Nessveien 32 9357 Tennevoll
 • Besøksadresse: Lavangsheimen, Nessveien 32 9357 TENNEVOLL

Kontaktenhet

 • Navn: Pleie-, rehabiliterings- og omsorgsavdelingen (PRO)
 • Leder: Norunn Johansen
 • Postadresse: Nessveien 32 9357 Tennevoll
 • Besøksadresse: Lavangsheimen, Nessveien 32 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

04.01.2016 09:28