Boplikt ved kjøp av eiendom

Generelt

Beskrivelse

Hvis du ønsker å kjøpe et bolighus og du ikke vil forplikte deg til å bruke eiendommen som helårsbolig av deg selv eller andre, må du søke om konsesjon. Kommunen ønsker å legge til rette for levende lokalsamfunn og sikre bosettingen ved at boligeiendommer i størst mulig grad benyttes som helårsboliger.

Kategorier

 • Tekniske tjenester
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Boligkjøpere i områder med nedsatt konsesjonsgrense (boplikt)

Kriterier/Vilkår

Du må søke konsesjon ved kjøp av: 

 • Bebygd eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig
 • Eiendom med bebyggelse som ikke er tatt i bruk som helårsbolig, i områder som er regulert til boligformål (gjelder også eiendom med bebyggelse som er under oppføring)  
 • Ubebygd tomt som er regulert til boligformål

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Regelverk

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) kap. 5 Saksbehandlingen
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 10 (særlige forhold ...)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 5 (unntak ...)
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom mv. (konsesjonsloven) § 7 (nedsatt konsesjonsgrense ..)

Retningslinje

Konsesjon og boplikt (rundskriv)

Praktiske opplysninger

Søknadsfrist

Innen fire uker etter at overdragelsen er gjort eller du har fått rådighet over eiendommen.

Saksbehandling

Kommunen vil gjøre et vedtak. Forhold som vil bli vurdert, er blant annet: 

 • Eiendommens beliggenhet og hvorvidt området eiendommen ligger i er et utpreget fritidsområde
 • Hvor lang tid det er gått siden eiendommen ble brukt som helårsbolig og hvor lenge den ble brukt som helårsbolig
 • Om man kan regne med at andre vil kjøpe eiendommen for å bruke den som helårsbolig

Innvilget konsesjonssøknad skal følge skjøtet til tinglysing for at du skal få hjemmel på eiendommen.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Albert
Etternavn: Pedersen
Tittel: Teknisk sjef
Telefon: 77 17 65 60
Mobil: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Teknisk etat
 • Leder: Albert Pedersen
 • Telefon: 77176560
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2016 10:22