Står du i manntallet?

STÅR DU I MANNTALLET?

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet. Du kan undersøke om du står i manntallet for stortingsvalget i kommunen der du bor, når det blir lagt ut til ettersyn på de stedene som er oppgitt i denne annonsen. Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i kommunen der du  er manntallsført. Dersom du har fått tilsendt valgkort, vil det der stå i hvilken kommune du er manntallsført, og det står hvilken krets du tilhører, og åpningstidene i kretsen. Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august, bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet. Husk å ta vare på kortet og ta det gjerne med deg når du skal stemme. Dersom navnet ditt ikke står i manntallet for stortingsvalget, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og den skal være begrunnet. Klagen sendes til valgstyret i kommunen. Riktig adresse finner du lenger ned i annonsen.

Sametingsvalget

For å kunne stemme ved sametingsvalg, må du være innført i Sametingets valgmanntall. Alle velgere som er registrert i dette manntallet, får tilsendt et eget valgkort for sametingsvalget. Husk å ta vare på kortet og ta det med deg når du skal stemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort for sametingsvalget, bør du kontakte Sametinget i telefon  78 47 40 00. Der får du også informasjon om hva som kreves og hvordan du går fram hvis du vil begjære deg innført i Sametingets valgmanntall.

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget. Manntallet er utlagt til ettersyn på følgende steder: Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på samme sted. Klage over feil i manntallet sendes:  Valgstyret i Lavangen, Nessveien 7, 9357 TENNEVOLL

 

LEAT OG JIENASTUSLOGUS?

Don fertet leat jienastuslogus vai beasat jienastit čavčča stuorradiggeválggain. Don sáhtát iskat leat go stuorradiggeválgajienastuslogus gielddas gos ásat, go dat biddjojuvvo geahččamii báikkiin mat leat almmuhuvvon dán almmuhusas.

Jos leat fárren eará gildii ja fárrema dieđiheapmi ii leat joavdan álbmotregistarii maŋimuštá geassemánu 30. b., de leat jienastuslogus ain dan gielddas gos leat eret fárren. Dalle sáhtát juogo ovdagihtii jienastit, dahje jienastit válgabeaivvi dan gielddas gos leat jienastuslogus.

Jos leat ožžon válgakoartta, de čuožžu das guđe gielddas leat jienastuslogus, ja das čuožžu guđe biirii don gulat, ja rabasáiggiid birra biirres. Dat go leat ožžon válgakoartta mearkkaša dan ahte don leat jienastuslogus. Jos ii leat ožžon válgakoartta maŋimuštá borgemánu 10. b., de berret váldit oktavuođa gielddain ja iskat leat go jienastuslogus. Muitte ávviris atnit koartta, ja váldde dan áinnas mielde go áiggut jienastit.

Jos du namma ii leat stuorradiggeválgajienastuslogus, dahje oainnát eará boasttuvuođaid listtain, de sáhtát váidit. Váidda galgá ovddiduvvot čálalaččat ja dat galgá ákkastuvvot. Váidda sáddejuvvo gieldda válgastivrii. Rivttes čujuhusa gávnnat vuollelis almmuhusas.

Sámediggeválggat

Don ferte leat Sámedikki jienastuslogus vai beasat jienastit sámediggeválggain. Buot jienasteaddjit geat leat registrerejuvvon dán jienastuslogus, ožžot sierra válgakoartta sámediggeválggaid várás. Muitte atnit koartta ávviris ja váldde dan mielde go manat jienastit.

Jos it leat ožžon sámediggeválgakoartta, de berret váldit oktavuođa Sámedikkiin telefovnna 78 47 40 00 bokte. Doppe oaččut maiddái dieđuid dan birra mii gáibiduvvo ja movt galggat doaibmat go áiggut čálihit iežat Sámedikki jienastuslohkui. Jos du namma ii leat Sámedikki válgajienastuslogus, vaikko leat čálihan iežat sisa, dahje jos don oainnát eará boasttuvuođaid listtain, de sáhtát váidit. Váidda ovddiduvvo čálalaččat ja dat galgá leat ákkastuvvon. Váidda sáddejuvvo Sámediggái.

Jienastuslohku leat biddjon geahčadeapmái čuovvovaš báikkiide:

Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll

Sámedikki jienastuslohku leat maid biddjon geahčadeapmái seamma báikkiide.

Sáhttá váidit jienastuslogu boasttuvuođaid . Váidda sáddejuvvo:  Loabága válgastivra