Skolefritidsordning (SFO)

Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om plass for barnet ditt i skolefritidsordning (SFO). Det  er et tilbud før og etter skoletid til elever i 1. til 4. klasse og til elever med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • Skole, SFO og utdanning

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2017

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7 Skolefritidsordninga

Retningslinje

Regelverk for SFO
Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Lavangen kommune
Nessveien 7
9358 Tennevoll

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gørild
Etternavn: Fjeldstad
Tittel: styrer
Telefon: 77 17 65 27
E-post: gorild.fjeldstad@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Gyldig til

31.12.2020

Sist oppdatert

15.02.2017 09:28